Siirry sisältöön

Tukiviesti on Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n lehti

Oikeudet

Juristi vastaa: Onko jokaisella oikeus päättää itse parisuhteesta ja perheestä?

YK:n vammaissopimus edellyttää välttämään syrjintää kaikissa avioliittoon, perheeseen, vanhemmuuteen ja henkilökohtaisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

YK:n vammaissopimuksen artikla 23 velvoittaa Suomea kunnioittamaan vammaisten ihmisten kotia ja perhettä. Sopimus edellyttää toimimaan syrjinnän poistamiseksi kaikissa avioliittoon, perheeseen, vanhemmuuteen ja henkilökohtaisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Vammaisilla ihmisillä on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe oman vapaan ja täyden suostumuksensa perusteella. Lisäksi heillä on oikeus päättää vapaasti ja vastuullisesti lastensa määrästä ja ikäerosta.

Vammaisilla ihmisillä on oikeus saada ikänsä mukaista tietoa lisääntymisterveydestä ja perhesuunnittelusta. Heillä tulee olla tarvittavat keinot näiden oikeuksiensa käyttämiseen.

Artikla edellyttää myös, että vammaiset ihmiset säilyttävät hedelmällisyytensä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Samoja oikeuksia turvataan lisäksi Suomen perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

Nämä oikeudet kuuluvat täysimääräisesti myös kehitysvammaisille ja vastaavaa tukea tarvitseville ihmisille. Oikeuksiin ei lähtökohtaisesti vaikuta, että henkilölle on määrätty edunvalvoja. Holhoustoimilain mukaan asiat kuuluvat ihmisen itsensä päätettäviksi aina, kun hän itse ymmärtää niiden merkityksen.

Lisäksi laki rajaa tietyt korostetusti henkilökohtaiset asiat kokonaan pois edunvalvojan toimivallasta. Edunvalvojalla ei ole kelpoisuutta antaa päämiehensä puolesta suostumusta esimerkiksi avioliittoon tai lapseksiottamiseen. Korostetusti henkilökohtaisten asioiden lista ei ole laissa tyhjentävä, minkä vuoksi myös muista suhdemuodoista kuin avioliitosta päättäminen kuuluu niihin.

Avioliittolain mukaan vihkimistä ei saa toimittaa, jos vihkijä toteaa, ettei vihittävä ilmeisesti kykene ymmärtämään avioliiton merkitystä. Tätäkään säännöstä ei saa soveltaa syrjivästi siten, että ihmisen vammaisuuden itsessään katsottaisiin tarkoittavan ymmärryskyvyn puuttumista.

Mikäli pari on kyennyt pitämään yllä avioliitonomaista parisuhdetta ja muutenkin elämään suhteellisen itsenäistä elämää, ei ole syytä kyseenalaistaa parisuhteen osapuolten tai toisen heistä kykyä ymmärtää avioliiton solmimisen merkitystä.

YK:n vammaissopimus puhuu avioliiton yhteydessä puolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. Sopimus mainitsee oikeuden tietoon ja keinoihin niiden oikeuksien käyttämiseksi, jotka koskevat lasten saamista, lisääntymisterveyttä ja perhesuunnittelua.

Oikeus päättää parisuhteesta ja perheestä ei tarkoita, että päätöksiä pitäisi tehdä ilman tukea. Päinvastoin YK:n vammaissopimus edellyttää järjestämään tuen, jota vammaiset ihmiset mahdollisesti tarvitsevat oikeudellista kelpoisuuttaan käyttäessään.

Näin ollen esimerkiksi avioliiton solmimisesta päättämiseen on saatava riittävästi tietoa ymmärrettävässä muodossa sekä tarpeen mukaan toisen ihmisen apua ja tukea.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja vammaissopimus sekä monet lait edellyttävät, että lapsen etu on aina asetettava etusijalle. Lisäksi ne edellyttävät antamaan vammaisille ihmisille apua lastenkasvatusvastuun kantamisessa. Kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus saada vanhemmuuteen tarvitsemaansa apua ja tukea.

Lasta ei YK:n vammaissopimuksen mukaan saa missään tapauksessa erottaa vanhemmistaan lapsen oman tai toisen tai molempien vanhempien vammaisuuden perusteella. Lasta ei sopimuksen mukaan saa ylipäätään erottaa vanhemmistaan näiden tahdon vastaisesti, elleivät toimivaltaiset viranomaiset totea erottamisen olevan tarpeen lapsen edun turvaamiseksi. Näin ollen lapsen erottamista vanhemmistaan esimerkiksi lastensuojelulain perusteella ei saa perustella vanhemman vammaisuudella.

Kysymykseen vastasivat Tukiliiton juristit.

Jos sinä tai läheisesi olette kohdanneet syrjintää avioliittoon tai perhe-elämään liittyvissä asioissa, apua voi hakea Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Artikkeli kuuluu teemaan (1/7)

Voimaa seksuaalisuudesta

Saatat olla kiinnostunut myös näistä